iŠanón Universal

Pravidlá používania aplikácie iŠanón

A. Úvodné ustanovenia

Tieto Pravidlá používania aplikácie iŠanón (ďalej len „Pravidlá“) upravujú právny vzťah medzi spoločnosťou UNIVERSAL maklérsky dom a.s., so sídlom: Červeňova 18, 811 03 Bratislava, IČO: 35 822 091, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2831/B (ďalej aj len „Prevádzkovateľ“) a Používateľom aplikácie iŠanón, a to na internetovej stránke „isanon.sk“ resp. "isanon.universal.sk" (ďalej len „Web stránka“), aj ako mobilná aplikácia (ďalej len „Aplikácia“).

Účelom Pravidiel je upraviť vzájomné práva a povinnosti medzi Prevádzkovateľom a Používateľom. Pravidlá sa stávajú záväzné vo vzťahu k Používateľovi Registráciou Používateľa na Web stránke/v Aplikácii. Pravidlá tvoria základ úpravy právneho vzťahu založeného pri využívaní Služby Používateľom, ak nie je uvedené inak. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne meniť či dopĺňať Pravidlá v prípade potreby vyvolanej najmä zmenou právnej úpravy, technického zabezpečenia alebo obchodného modelu. Účinnosť zmeny Pravidiel nastane publikovaním na Web stránke/v Aplikácii.

 

B. Terminológia

Nasledovným termínom sa v Pravidlách priznáva nasledovný význam.

Aktivačná linka

Aktivačnou linkou sa rozumie URL adresa, ktorá je Používateľovi zaslaná Prevádzkovateľom pri Registrácii na Web stránke/v Aplikácii.

Podriadený finančný agent

Osoba vykonávajúca činnosť finančného sprostredkovania na základe zmluvy medzi touto osobou a Prevádzkovateľom, ktorá sprostredkovala Používateľovi Produktové zmluvy. Identifikačné údaje Podriadeného finančného agenta sú zverejnené po prihlásení na Web stránke/v Aplikácii a dostupné na Formulári k uzatváraným zmluvám (FUZ), ktorý bol Používateľovi riadne odovzdaný.

iŠanón

Internetová a mobilná aplikácia prístupná pre Používateľa, na internetovej stránke „isanon.sk“, resp. „isanon.universal.sk“.

Finančná inštitúcia

Subjekt poskytujúci finančnú službu, najmä banka, poisťovňa, správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková alebo dôchodková správcovská spoločnosť a pod.

Prevádzkovateľ

UNIVERSAL maklérsky dom a.s., so sídlom Červeňova 18, 811 03  Bratislava , IČO: 35 822 091, zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2831/B. Prevádzkovateľ je registrovaný podľa § 7 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej lej „ZFSFP“) na základe povolenia NBS v zozname samostatných finančných agentov s registračným číslom 3389 (sektor prijímania vkladov, poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia). Výkon dohľadu nad činnosťou Poskytovateľa vykonáva Národná banka Slovenska, so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava. Prevádzkovateľ vykonáva svoju činnosť prostredníctvom Podriadených finančných agentov.

Klient

Osoba, ktorej je poskytované finančné sprostredkovanie v súlade so ZFSFP Prevádzkovateľom, resp. Podriadeným finančným agentom.

Používateľ

Užívateľ alebo Klient, ktorý vykonal Registráciu na Web stránke/v Aplikácii.

Používateľský účet

Účet Používateľa vytvorený Prevádzkovateľom Registráciou na Web stránke/v Aplikácii.

Produktová zmluva

Zmluva o poskytnutí finančnej služby, resp. finančného produktu medzi Finančnou inštitúciou a Používateľom.

Prihlasovacie údaje

Používateľské meno a heslo, ktoré si Používateľ zvolí pri Registrácii na Web stránke/v Aplikácii.

Registrácia

Proces založenia Používateľského účtu, prostredníctvom ktorého Používateľ využíva Služby vo Web stránke/v Aplikácii.

Služby

Zobrazovanie a správa údajov Používateľa v Používateľskom účte vyplývajúce z Produktových zmlúv.

Užívateľ

Osoba, ktorá vykonala Registráciu na Web stránke/v Aplikácii a nie je Klientom.

 

C. Obsah aplikácie iŠanón

Zámerom aplikácie iŠanón je zabezpečiť a zjednodušiť správu, uchovanie a prehľadnosť informácií Používateľovi prameniacich z Produktových zmlúv, ako aj z iných zmlúv. Tieto informácie sú vložené do Používateľského účtu aplikácie iŠanón priamo Používateľom, resp. ním splnomocneným Podriadeným finančným agentom alebo iným zástupcom. V prípade vloženia informácií do Používateľského účtu Klientom, resp. ním splnomocneným Podriadeným finančným agentom alebo iným zástupcom, sa informácie následne importujú z informačných systémov Prevádzkovateľa na základe informácií poskytnutých Klientom Prevádzkovateľovi. V Používateľskom účte môžu byť zverejnené taktiež podporné informácie o produktoch určených pre Používateľa, získané od Finančných inštitúcii a iných subjektov.

 

D. Používateľský účet

Registráciu v aplikácii iŠanón a aktiváciu Používateľského účtu môže vykonať Klient, ako aj Užívateľ, uvedením svojich pravdivých osobných údajov, konkrétne (a) meno, (b) priezvisko, (c) rodné číslo, (d) e-mailovú adresu a (e) telefónne číslo. Klientovi, resp. Užívateľovi, bude za predpokladu vyplnenia požadovaných údajov následne zaslaná Aktivačná linka na Používateľom zadaný e-mail. Aktivačná linka je súčasne odkazom na Web stránku, kde bude Klient, resp. Užívateľ, vyzvaný na vloženie svojho hesla a sms kódu, ktorý mu bol zaslaný na ním uvedené telefónne číslo. Po zadaní uvedených údajov v zmysle predošlej vety a oboznámení sa Klienta, resp. Užívateľa, s Pravidlami, bude Klientovi, resp. Užívateľovi, vzápätí založený Používateľský účet.

Množstvo informácií importovaných Používateľom, prípadne ním splnomocneným Podriadeným finančným agentom, je na uvážení Používateľa. Ich účelom je zabezpečiť najmä sprehľadnenie uzavretých Produktových zmlúv a iných podobných produktov.

 

E. Deaktivácia Používateľského účtu

Používateľ má právo deaktivovať svoj Používateľský účet, čím dôjde k následnému vymazaniu importovaných dát Používateľa, a v prípade Klienta, aj dát z interného informačného systému Prevádzkovateľa na Web stránke a v Aplikácii. Deaktiváciou nedochádza k zániku právneho vzťahu medzi Klientom a Prevádzkovateľom, založeného sprostredkovaním uzavretia Produktovej zmluvy.

Neudelením, resp. odvolaním, súhlasu Používateľa so spracovaním osobných údajov v súvislosti s používaním aplikácie iŠanón zákonom ustanovenou formou dochádza k deaktivácii Používateľského účtu s vyššie uvedenými následkami.

 

F. Poplatky

Registrácia, Služby a deaktivácia súvisiace s aplikáciou iŠanón nie sú spoplatnené.

Používanie aplikácie iŠanón je dobrovoľné.

 

G. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

Obsah aplikácie iŠanón pozostáva z informácii pochádzajúcich z interných systémov Prevádzkovateľa, ako aj z informácií pochádzajúcich od Užívateľa. Prevádzkovateľ napriek tomu nezodpovedá za tieto údaje, či prípadné chyby uvedené v aplikácii iŠanón. Akákoľvek informácia v prostredí aplikácie iŠanón, vrátane výpočtov, je nezáväzná a nespôsobuje žiadne právne účinky.

Prevádzka aplikácie iŠanón je plne v dispozícii Prevádzkovateľa, ktorý má právo obmedziť, či ukončiť prevádzku aplikácie iŠanón a s tým súvisiace Služby, ako aj deaktivovať Používateľský účet bez predchádzajúcej výzvy Používateľa.

 

H. Práva a povinnosti Používateľa

Používateľ je povinný oboznámiť sa s Pravidlami po vykonaní akejkoľvek zmeny zo strany Prevádzkovateľa, pričom za oboznámenie sa s Pravidlami bude považovaný aj prípad, kedy Používateľ bude pokračovať v používaní Služieb aplikácie iŠanón po vykonaní zmien Pravidiel. Používateľ je povinný zabezpečiť uchovanie Prihlasovacích údajov a Aktivačnej linky tak, aby neboli známe tretím osobám. Používateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by sa zabránilo alebo znemožnilo poskytovanie Služieb pomocou aplikácie iŠanón.

Používateľ má právo používať aplikáciu iŠanón výlučne v súlade so Službami, s týmito Pravidlami, a to iba pre osobnú potrebu. Používateľ je povinný zdržať sa iného užívania aplikácie iŠanón, najmä takého, ktoré by bolo v rozpore s Pravidlami, záujmami Prevádzkovateľa a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť prístup k aplikácii iŠanón takému Používateľovi, o ktorom sa domnieva, že aplikáciu iŠanón používa v rozpore so záujmami Prevádzkovateľa, týmito Pravidlami, a/alebo príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

I. Ochrana osobných údajov

Právnym základom spracovania osobných údajov je výslovný súhlas dotknutej osoby.

Klient, resp. Užívateľ, udelil Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov pri Registrácii na Web stránke/v Aplikácii.

Všetky osobné údaje poskytnuté Používateľom Prevádzkovateľovi spracúva Prevádzkovateľ výlučne pre potreby spojené s používaním aplikácie iŠanón.

Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov tým, že ich chráni pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania. Na tento účel Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania a vynakladá maximálne úsilie na ich ochranu.

Klient, resp. Užívateľ, vyhlasuje a ubezpečuje Prevádzkovateľa, že pred udelením Súhlasu sa dôkladne oboznámil s Pravidlami a ich obsah, ako aj obsah iŠanónu, je Klientovi, resp. Užívateľovi, dostatočne známy.

 

J. Vylúčenie zodpovednosti

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah, funkčnosť a bezporuchovú prevádzku aplikácie iŠanón, ani za obsah dát importovaných Používateľom, resp. jeho povereným zástupcom. Akékoľvek informácie uvedené v aplikácii iŠanón majú výlučne informatívny charakter.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje možnosť nedostupnosti aplikácie iŠanón najmä z nasledovných dôvodov:

a) v prípade výpadku internetovej konektivity u Prevádzkovateľa a/alebo u samotného Používateľa,

b) v prípade výpadku v dátovom centre Prevádzkovateľa,

c)   v prípade výpadku hardvéru Používateľa.

V prípade, ak Používateľ zaregistruje akýkoľvek nevhodný, neaktuálny alebo nesprávny stav, resp. fungovanie aplikácie iŠanón, je Používateľ povinný o tom bez zbytočného odkladu informovať Prevádzkovateľa na emailovej adrese: ustredie@universal.sk 

Prevádzkovateľ nezodpovedá za konanie Používateľa, ktorým dôjde k porušeniu práv duševného vlastníctva iného subjektu prostredníctvom Používateľského účtu. Obsah aplikácie iŠanón je dielom v zmysle autorského zákona a Prevádzkovateľ je výlučným nositeľom práva na použitie tohto diela. Akýkoľvek zásah do tohto diela bez vopred udeleného súhlasu Prevádzkovateľa je protiprávnym konaním.

 

K. Záverečné ustanovenia

Používateľ Registráciou, resp. používaním aplikácie iŠanón po zmene Pravidiel, sa oboznámil s Pravidlami, ich obsah považuje za zrozumiteľný a prejavuje vôľu byť nimi viazaný.

Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke „isanon.sk“ resp. "isanon.universal.sk", ako  aj v mobilnej aplikácii.

Dátum vypracovania / poslednej aktualizácie Pravidiel: 01.05.2018.