iŠanón Universal

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové činnosti

 

Verzia 2018 05 01

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové činnosti

 

Klient/Užívateľ poskytuje spoločnosti UNIVERSAL maklérsky dom a.s. so sídlom Červeňova
18, Bratislava, PSČ: 811 03, IČO: 35 822 091 (ďalej „Universal“) súhlas so spracovaním
osobných údajov Klienta/Užívateľa (ďalej „Súhlas“) na marketingové činnosti Universal.


Klient/Užívateľ vyhlasuje a Universal ubezpečuje, že pred udelením Súhlasu mu boli
poskytnuté a oboznámil sa informáciami v súlade s článkom 13, resp. 14, Nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb
pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), ako aj
o svojich právach v zmysle článku 12 a nasl. Nariadenia.


V rozsahu tohto Súhlasu je Universal oprávnený spracovať osobné údaje Klienta/Užívateľa
všetkými operáciami a súbormi operácií, ktoré sú potrebné v súvislosti s marketingovými
činnosťami Universalu, najmä ich môže získavať, zhromažďovať, zaznamenávať,
usporadúvať, prepracúvať, vyhľadávať, prehliadať, preskupovať, kombinovať, premiestňovať,
využívať, uchovávať, blokovať, likvidovať.


Osobnými údajmi Klienta/Užívateľa sú najmä osobné údaje o jeho mene, priezvisku, rodnom
priezvisku, akademickom titule, dátume narodenia, rodnom čísle, mieste narodenia, štátnej
príslušnosti, jeho kontaktné údaje, a tiež ďalšie osobné údaje poskytnuté
Klientom/Užívateľom Universalu.


Ak je Klient/Užívateľ zastúpený zástupcom, tak zástupca vo vlastnom mene udeľuje týmto
Súhlasom Universalu súhlas so spracovaním osobných údajov zástupcu v rovnakom
rozsahu, ako je uvedený vyššie. Ak je Klient/Užívateľ právnickou osobou, tak fyzická osoba
konajúca v mene Klienta/Užívateľa udeľuje týmto Súhlasom Universalu súhlas so
spracovaním jej osobných údajov v rovnakom rozsahu, ako je uvedený vyššie.


Klient/Užívateľ môže svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov ako dotknutá
osoba na vyššie uvedený účel kedykoľvek odvolať.


Klient/Užívateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne
a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Universal o zmene osobných
údajov. Klient/Užívateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, boli poskytnuté
slobodne a nesie zodpovednosť za ich nepravdivosť.