iŠanón Universal

Súhlas so spracovaním osobných údajov a s oboznamovaním sa a správou zmlúv o poskytnutí finančnej služby

 

Verzia 2020 12 10

Používateľ, týmto poskytuje spoločnosti UNIVERSAL maklérsky dom, a. s. so sídlom: Červeňova 18, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03, IČO: 35 822 091, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 28331/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) svoj slobodne daný výslovný, bezvýhradný a informovaný súhlas v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) , k spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko (rodné priezvisko), dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu a v rozsahu ostatných osobných údajov, ktoré Používateľ uviedol, a ktoré vyplývajú z jednotlivých  žiadostí o sprostredkovanie produktu, resp. zmluvy o poskytnutí finančných služieb  a z každej zmluvy o poskytnutí finančných služieb , ktorú uzatvoril alebo uzatvorí s obchodnými partnermi , a to aj na základe sprostredkovateľskej činnosti Prevádzkovateľa, tzn. z každej zmluvy o poskytnutí finančných služieb , ako aj v rozsahu údajov o finančných produktoch, ktoré využíva ku dňu udelenia tohto súhlasu a ďalších údajov (napr. o výške príjmu apod.), ktoré sú nevyhnutné pre vytvorenie obchodnej ponuky od Prevádzkovateľa na správu zmlúv o poskytnutí finančných služieb. Výslovne súhlasí, aby jeho osobné údaje boli Prevádzkovateľom spracovávané pomocou prostriedkov v systéme elektronického spracovania dát Prevádzkovateľa, a aby k jeho osobným údajom mali prístup a spracovávali ich zamestnanci Prevádzkovateľa, a aby jeho osobné údaje mohli spracovávať na zákla¬de poverenia Prevádzkovateľa sprostredkovatelia (tzn. najmä osoby ktoré pre Prevádzkovateľa vykonávajú sprostredkovanie na základe obstarávateľských zmlúv a ich zamestnanci). 

Tento Používateľom slobodne daný výslovný, bezvýhradný a informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje Prevádzkovateľovi na nasledujúce účely:

•             aby Prevádzkovateľ jeho osobné údaje spracovával (najmä ich získaval, zaznamenával, zhromažďoval, ukladal do informačného systému Prevádzkovateľa, sprístupňoval, uchovával, upravoval a pozmeňoval, vyhľadával, prehliadal, odovzdával, triedil a kombinoval) za účelom a na účely súvisiace s používaním služieb spojených so správou a zobrazením osobných a finančných informácií Používateľa, príp. ďalších dobrovoľne poskytnutých informácií v aplikácií iŠanon Používateľom, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje elektronicky prostredníctvom aplikácie iŠanon, ako aj prostredníctvom mobilnej aplikácie (ďalej len „Aplikácia“), ktoré sú prístupné pre Používateľa na internetovej adrese  „iŠanon.universal.sk“, ako aj v Aplikácii (ďalej len „Služby“);

•             aby Prevádzkovateľ spracovával všetky osobné údaje Používateľa (vrátane osobitných kategórií osobných údajov) vyplývajúce zo zmlúv o poskytnutí finančných služieb a z ich príloh,  (najmä ich získaval, zaznamenával, zhromažďoval, ukladal do informačného systému Prevádzkovateľa, sprístupňoval, uchovával, upravoval a pozmeňoval, vyhľadával, prehliadal, odovzdával, triedil a kombinoval), ktoré Používateľ Prevádzkovateľovi sprístupní prostredníctvom aplikácie iŠanon alebo ich Prevádzkovateľovi, resp. jeho Spolupracovníkovi odovzdá a niektorí z nich tieto zmluvy vloží do aplikácie iŠanon, za účelom: oboznamovania sa s týmito zmluvami, ich správou a analýzou týchto zmlúv o poskytnutí finančných služieb a poskytnutia finančného sprostredkovania, resp. odbornej pomoci, informácií a odporúčaní vo veci týchto zmlúv o poskytnutí finančnej služby.

Uvedené sa vzťahuje aj na tie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ktoré neboli uzatvorené a ani zmenené titulom finančného sprostredkovania vykonaného Prevádzkovateľom, resp. jeho Spolupracovníkom, ak boli Používateľom (a to aj prostredníctvom Prevádzkovateľa alebo jeho Spolupracovníka) zaznamenané/vložené do aplikácie iŠanon.

Udelenie tohto súhlasu je dobrovoľné, potvrdzujem, že viem, že mám právo vzniesť kedykoľvek námietku proti tomuto spracovávaniu mojich osobných údajov a že v takomto prípade nebudú moje osobné údaje za týmto účelom ďalej spracovávané.

 

Osobnými údajmi sa na účel tohto Súhlasu rozumejú nielen osobné údaje Používateľa, ale tiež:

•             osobné údaje neplnoletých detí Používateľa v takom rozsahu, v akom ich Používateľ poskytol v rámci alebo v súvislosti s vykonávaním finančného a iného sprostredkovania Prevádzkovateľom, resp. jeho Spolupracovníkom v zmluvách o poskytnutí finančných služieb uzavretých Používateľom a vo všetkých dokumentoch, ktoré boli spísané v rámci alebo v súvislosti s uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančných služieb, resp. v súvislosti s výkonom finančného a iného sprostredkovania vykonaného Prevádzkovateľom, resp. jeho podriadenými finančnými agentmi a osobné údaje ktoré Používateľ poskytol v iných dokumentoch, ktoré Používateľ s Prevádzkovateľom, resp. jeho Spolupracovníkom spísal alebo ktoré Prevádzkovateľovi adresoval, a tiež v rozsahu, v akom Používateľ tieto osobné údaje poskytol Prevádzkovateľovi na účel poskytovania Služby v aplikácií iŠanon ústne, písomne, elektronicky alebo v dokladoch a dokumentoch poskytnutých Prevádzkovateľovi alebo tým, že ich pri používaní tejto Služby zaznamenal (vložil) v aplikácií iŠanon.

•             osobné údaje zástupcu Používateľa, ktorý vo vlastnom mene udeľuje týmto Súhlas Prevádzkovateľovi so spracovaním jeho osobných údajov v rovnakom rozsahu, ako je uvedený vyššie, uvedené sa vzťahuje aj na fyzické osoby konajúce v mene Používateľa, ktorý je právnickou osobou.

Používateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Prevádzkovateľa o zmene osobných údajov. Používateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a nesie zodpovednosť za ich nepravdivosť.

Používateľ ďalej vyhlasuje a podpísaním tohto dokumentu potvrdzuje, že mu Prevádzkovateľ, resp. Spolupracovník  Prevádzkovateľa pred poskytnutím súhlasu poskytol informácie podľa čl. 13 a čl.14 Nariadenia, tzn. najmä ho informoval:

•             že každý poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov môže kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu zaslaného na: info@universal.sk, poprípade písomne prostredníctvom doporučeného listu zaslaného na adresu sídla Prevádzkovateľa. Po odvolaní tohto súhlasu môže Prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje, len ak mu to umožňuje príslušná právna úprava (napr. na plnenie zmluvnej alebo právnej povinnosti, alebo v prípade ak existuje oprávnený záujem Prevádzkovateľa),

•             o tom, že jeho  osobné údaje budú spracovávané v súlade s Nariadením,

•             že jeho osobné údaje budú spracovávané  po dobu nevyhnutnú, tzn. po dobu trvania účelu, pre ktorý je tento súhlas mnou udelený, najdlhšie však do momentu odvolania tohto súhlasu,

•             o tom, že jeho osobné údaje budú spracovávané aj zamestnancami Prevádzkovateľa,

•             o tom, že Prevádzkovateľ môže jeho osobné údaje ďalej sprístupňovať / poskytovať sprostredkovateľom, tzn. najmä osobám ktoré pre Prevádzkovateľa vykonávajú sprostredkovanie na základe obstarávateľských zmlúv, prostredníctvom ich zamestnancov, a ostatným obchodným partnerom, ktorí môžu moje osobné údaje spracovávať tiež prostredníctvom ich zamestnancov,

•             o jeho práve podať sťažnosť u dozorného orgánu.

•             o tom, že jeho osobné údaje môžu byť prenesené do iného členského štátu Európskej únie,

•             o jeho práve vyžadovať prístup k mojim osobným údajom a o mojom práve: (i) získať od Prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané; (ii) získať od Prevádzkovateľa informácie v rozsahu podľa čl. 15 Nariadenia (iii) na opravu jeho nesprávnych osobných údajov (iv) doplnenie jeho neúplných osobných údajov (v) výmaz jeho osobných údajov v zmysle čl. 17 Nariadenia (vi) obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov v zmysle čl. 18 Nariadenia (vii) prenosnosť jeho osobných údajov v zmysle čl. 20 Nariadenia (viii) namietať spracúvanie jeho osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jeho konkrétnej situácie vykonávané podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a/alebo f) Nariadenia vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach (ix) namietať spracúvanie jeho osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom (x) aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracovaní mojich osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky okrem prípadov ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi ním a Prevádzkovateľom, vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu jeho práv a oprávnených záujmov, alebo založené na jeho výslovnom súhlase,

•             o tom, že Prevádzkovateľ menoval zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov a že jej aktualizované kontaktné údaje sú dostupné a aktualizované na www.universal.sk.

Používateľ ďalej samostatne vyhlasuje, že: (i) si tento súhlas prečítal, že s jeho obsahom súhlasí a že je prejavom jeho skutočnej a slobodnej vôle; (ii) bol samostatne informovaný o jeho práve namietať spracovávanie jeho osobných údajov založenom na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a to z dôvodov jeho individuálnej osobnej situácie.