iŠanón Universal

Súhlas s použitím prostriedkovej diaľkovej komunikácie pri finančnom sprostredkovaní finančných služieb na diaľku

Verzia 2020 12 10

 

Používateľ, týmto poskytuje spoločnosti UNIVERSAL maklérsky dom, a. s. so sídlom: Červeňova 18, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03, IČO: 35 822 091, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 28331/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) svoj slobodne daný jasný a zrozumiteľný súhlas v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov na použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie umožňujúce priamu komunikáciu za účelom ponuky finančných služieb Používateľovi.

Za prostriedky diaľkovej komunikácie sa považuje prostriedok, ktorý bez súčasného fyzického kontaktu Prevádzkovateľa a Používateľa možno použiť pri poskytovaní finančnej služby na diaľku, najmä ale nie len elektronická pošta, telefón, aplikácia iŠanón.

Udelenie tohto súhlasu je dobrovoľné. Používateľ môže tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Používateľ vyhlasuje, že si tento súhlas prečítal, že s jeho obsahom súhlasí a že je prejavom jeho skutočnej a slobodnej vôle.